top of page

seitan specials

Our best ready-to-eat Seitan dishes

  • Seitan Kebab

  • Seitan Giros slices

  • Seitan Bolognese

  • Seitan Mix

NG Seitan Dish_NEW.jpg
bottom of page